Rally / 2   ssc210:Man and Ethic for Quality of Life

 

 

 

 

 

Information

Part I                               
                                         

                1.1 ชื่อ โครงงาน
: “RALLY จักรยานประหยัดพลังงานหารสอง”
                ที่มาของโครางงาน :การดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำมันภายในมหาวิทยาลัยจากข้อมูลการสำรวจปริมาณการใช้น้ำมันภายในมหาวิทยาลัย พบว่า ในปีงบประมาณ 2545 มหาวิทยาลัยมีการใช้น้ำมัน 22,252 ลิตร คิดเป็นค่าใช้จ่าย 484,164.12 บาท โดยแยกเป็นน้ำมันสำหรับรถยนต์ 18,072 ลิตร และเป็นน้ำมันสำหรับใช้ในเครื่องจักร 4,180 ลิตร มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน น้ำมันเป็นทรัพยากรที่มีการใช้สูงมาก ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำมันและการที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้น มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม การประหยัดน้ำมันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ต้องการรณรงค์ให้มีการประหยัดน้ำมัน โดยลดการใช้น้ำมันส่วนกลางลง 5 % เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย และเป็นการลดการนำเข้าน้ำมัน และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง
                ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้รถยนต์ใน มจธ. มีเพิ่มมากขึ้น โดยมีจำนวนรถยนต์ที่ติดสติกเกอร์ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,147 คัน โดยแยกเป็นรถเจ้าหน้าที่ จำนวน 937 คัน และรถนักศึกษาจำนวน 210 คัน (ข้อมูล กันยายน 2544) ผู้ใช้รถส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้และการบำรุงรักษารถที่ถูกวิธี หากมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถดูแลและแก้ไขปัญหารถเบื้องต้นได้ด้วนตัวเองแล้ว จะเป็นการช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง
จากผลการสำรวจปริมาณการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย คิดเป็น 12 % ซึ่งคิดเป็นจำนวนการใช้จักรยานประมาณ 900 คัน ปัจจุบันนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นิยมใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพิ่มขึ้น แต่ยังขาดการรวมกลุ่มนักศึกษาผู้ใช้จักรยาน ซึ่งหากรวมกลุ่มกันได้จะสามารถรณรงค์ให้เกิดการใช้จักรยานแพร่หลายในวงกว้าง อันจะก่อให้เกิดผลในการอนุรักษ์พลังงานได้อีกทางหนึ่ง
             1.2 หลักการและเหตุผล : ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินประมาณ 300,000 ล้านบาท ( ข้อมูลจากสำนักนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ ปี 2545 )จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะหามาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว การรณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการประหยัดน้ำมันเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่ ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
นักศึกษา SSC 210 กลุ่มที่ 14 จึงมีแนวคิดที่ที่จะจัดกิจกรรมโครงงานจักรยาน RALLY ขึ้น โดยใช้ชื่อในการแข่งขันว่า “RALLY จักรยานประหยัดพลังงานหารสอง” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านไปยังโรงเรียนวัดบ้านบัวผัน เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการประหยัดน้ำมันให้กับชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันและชาวบ้านในละแวกเส้นทางจักรยาน RALLY ผ่านด้วย
                 1.3 วัตถุประสงค์ในการจัด:
                   1. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานของกลุ่มผู้เข้าแข่งขันและชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง
                   2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัย
                   3. ส่งเสริมการออกกำลังกาย และให้นักศึกษารู้จักชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย
                   4. ส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานเป็นกลุ่ม
               1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:
                   1. ได้เรียนรู้หลักการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ
                   2. ได้รู้จักการจัดทำโครงงานและการประสานงานที่ทำงานให้ประสบความสำเร็จ
                   3. ได้เรียนรู้จักการอยู่ร่วมกันและการปรับตัวเข้าหากัน
                   4. ได้มีส่วนช่วยในการรณรงค์ในการประหยัดน้ำมันและประหยัดพลังงาน
                   5. ได้มีส่วนช่วยในการปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในชุมชนในเรื่องการประหยัดน้ำมันและประหยัดพลังงาน
                   6. ได้ออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลดีแก่ร่างกายและเป็นการแนะนำแหล่งออกกำลัง กายแก่ผู้ที่ชอบออกกำลังกายด้านการขี่จักรยาน
                   7. ช่วยให้เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
                1.5 กลุ่มเป้าหมาย :
                   1. อาจารย์ นักศึกษา และพนักงาน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                   2. นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย
                   3. บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมการแข่งขัน
                   4. ประชาชนที่อยู่ในชุมชน
                   5. นักศึกษาชมรมจักรยาน มจธ.
                1.6 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน:
                      อาจารย์สุรพงษ์ ชูเดช ประธานสายวิชาสังคมและมนุษย์ศาสตร์
         วันเวลาที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันพุธ 12.30 น. ห้อง LNG 801.


                1.7 ผู้รับผิดชอบโครงงาน : จำนวนคนที่รับผิดชอบทั้งหมด 28 คน
         วิชา ssc210 Production Engineering (โครงการพิเศษ) กลุ่มเรียน 23สมาชิก กลุ่ม 14 อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุรพงษ์ ชูเดช
         ลำดับที่    รหัสนักศึกษา         รายชื่อ                        Telephone                      ตำแหน่งและหน้าที่
           1.         44220905      นายเทวา มณีน้อย                  -                               ฝ่ายจัดการแข่งขัน
           2.         44220906      นายนิรวัติ พันตะคุ            09-231-033                     หัวหน้าฝ่าย ,ฝ่ายจัดการแข่งขัน
           3.         44220909      นายเอกชัย วารินทร์ศิริรักษ์   01-4264935                    ฝ่ายจัดการแข่งขัน
           4.         44220912      นายวิเชียร ตีบนอก            09-1823350                    ฝ่ายอาหารและสวัสดิการ
           5.         44220913      นายสุบัญชา สาครเจริญ       09-1755332                    หัวหน้ากลุ่ม 14
           6.         44220914      นายบรรพต ทองคำจันทร์     02-8707474                    ฝ่ายจัดการแข่งขัน
           7.         44220920      นายชัยรัตน์ ปิยนุสรณ์               -                              ฝ่ายจัดการแข่งขัน
           8.         44220923      นายสมยศ อาจวาทิน          01-5262008                    ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์
           9.         44220924      นายศรัณยู เจนการ            09-9059359                    ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์
           10.       44220925      นายไชยยุทธ โพธิ์เจริญ       06-6288092                    หัวหน้าฝ่าย4. ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์
           11.       44220926      นางสาวอารยา ภูผาธรรม      06-6441622                    ฝ่ายอาหารและสวัสดิการ
           12.       44220927      นายเฉลิมศักดิ์ บุญเฮ้า         01-2059480                    ฝ่ายอาหารและสวัสดิการ
           13.       44220928      นายวิฑูรย์ ใจกล้า               02-4263735                    ฝ่ายจัดการแข่งขัน
           14.       44220929      นายมนัส แสงขันตี             02-4263735                    ฝ่ายจัดการแข่งขัน
           15.       44220931      นายวิโรจน์ อินทร์นิมิตร              -                             ฝ่ายจัดการแข่งขัน
           16.       44220934      นายปรีดา ทาต้อง              06-6286184                    ฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์  
           17.       44220939      นายไพรวัลย์ เพชรเกื้อ                                               ฝ่ายจัดการแข่งขัน
           18.       44220941      นางสาวภัทรา ลาวรรณ         06-7164215                    ฝ่ายอาหารและสวัสดิการ
           19.       44220944      นายสิทธิชัย ธรรมราช         09-0136611                    หัวหน้าฝ่าย 3. ฝ่ายอาหารและสวัสดิการ
           20.       44220949      นายปารเมศ รัตนประภา             -                              ฝ่ายอาหารและสวัสดิการ
           21.       44260002      นายจักรพันธ์ วรรณวงศ์       06-9848882                    ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
           22.       44260003      นายเกรียงศักดิ์ ทาทัพไทย    09-4982227                    ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
           23.       44260005      นายประมาณ ภูสม่อย          06-6091275                    ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
           24.       44260006      นายธนาศักดิ์ กุลชะโมรินทร์  06-0907227                    หัวหน้าฝ่าย 1ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
           25.       44260008      นายเขมรัฐ โสขวัญฟ้า          06-5080970                    ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
           26.       41210064      นายวิสา พรหมห้อง             06-9817689                    หัวหน้าโครงงาน
           27.       44220036      นายสาธิต ประเสริฐลาภ        06-8393829                    ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
           28.       442200          นายรัตกร สุวรรณเอี่ยม             -                                ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์  

 

                 1.8 ระยะเวลาการดำเนินงาน:
                 ตารางที่1. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด 41วัน

กิจกรรม ระยะเวลา ( วัน )
ระยะเวลา (วัน)
1. กำหนดแผนโครงงาน 7
2. สำรวจเส้นทาง 3
3. หาข้อมูลเกี่ยวกับการจัด Rally และการจัดกิจกรรม RC ต่างๆ 7
4. กำหนดแผนงานร่วมมือกับชุมชนที่ Rally ผ่าน 5
5. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร 15
6. จัดทำเสื้อแจกฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10
7. ประชุมกำหนดประเภทรางวัลและจัดหารางวัล 1
8. ติดต่อประสานงานกับชุมชน 2
9. ประชุมผู้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อชี้แจงกติกา 1
10. ลงพื้นที่เพื่อทำ RC 2
11. ประชุมผู้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อม และตรวจสภาพรถ 1
12. ดำเนินการแข่งขัน และมอบรางวัล 1
13. ประเมินผลการดำเนินงาน 1

 

                1.9 ขั้นตอนในการทำโครงงาน :
                 ช่วงก่อนวันทำกิจกรรม : ได้มีการเตรียมการในส่วนต่างๆ ดังนี้
                    - มีการสำรวจพื้นที่ในการทำกิจกรรม
                    - จัดทำแผนที่ทำกิจกรรม Rally
                    - การเตรียมงานทำกิจกรรม
                    - มีการประสานงานกับผู้นำชุมชน
                    - มีการประสานงานกับครูอาจารย์ในชุมชน
                    - จัด Staff เตรียมกลุ่มทำ RC
                    - จัดวางคนประจำที่แต่ละจุด
                    - จัดหน่วยประถมพยาบาล
                    - จัดหน่วยบริการประจำทางในการแข่งขัน
                    - จัดหาสปอนเซอร์ ในการทำกิจกรรม
                    - แจ้งข่าวสารให้ผู้สมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมทำกิจกรรม
                    - ทำการรับสมัครผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
                    - การจัดทำกิจกรรมในชุมชน (โรงเรียน)
                    - จัดทำกิจการอนุรักษ์พลังงานโดยมีการตอบปัญหารับของรางวัล
                    - จัดกิจกรรมแข่งขันกินวิบาก
                    - จัดวิ่งกระสอบ
                    - จัดกิจกรรมดึงชักกระเยอร์
                    - ฯลฯ

           กิจกรรมที่ โรงเรียนวัดบัวผัน :
          10.00 น. เปิดพิธีที่โรงเรียนวัดบัวผัน
          10.30 น. ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และเล่นเกมส์
                   -พิธีกรมาให้ความรู้เรื่องประหยัดพลังงาน
                   -เล่นเกมส์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ขยะมีค่า
                   -มีการให้รางวัลแก่ผู้ร่วมเล่นเกมส์โดยรางวัลที่จะแจกคือ สมุดปากกา ดินสอ
           11.00 น. ต้อนรับคณะแข่งขันจักรยาน Rally ให้พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะแข่งขันจักรยาน Rally             และกล่าวแสดงความยินดีคณะแข่งขันจักรยาน Rally
           12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกันทั้งหมด
           13.00 น. เล่นเกมส์ต่างๆร่วมกับนักเรียน ชาวบ้าน และผู้เข้าแข่งขัน Rally ทุกคน
           15.30 น. ประกาศผลการแข่งขันจักรยาน Rally พร้อมมอบของรางวัลและของที่ระลึก
                   -พิธีกรกล่าวดำเนินงานบนเวที
                   -ของรางวัลที่จะมอบให้กับผู้ชนะแข่งขันจักรยาน Rally คือ ของที่ระลึก จะมอบให้โรงเรียนและชุมชนอย่างละ 1 ชิ้น                     โดยต้องดูถึงความเหมาะสมหลังจากไปดูสถานที่จริง
            15.50 น. ประธานกล่าวปิดงาน ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม
            16.00 น. เดินทางกลับ
               

                1.10 สถานที่ทำโครงงาน :
                    - จุดเริ่มต้นสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                    - วัดบัวผัน
                    - ตามเส้นทางไปโรงเรียนวัดบัวผันเป็นจุดเล่นเกมส์ต่างๆ
                    - โรงเรียนวัดบัวผัน สถานที่ที่ทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการปิดงาน

                 1.11 งบประมาณการในการจัดกิจกรรม :
                  รายรับ :
                       1.มีการจ่ายค่าเข้าร่วมแข่งขัน40 คน คนละ50 บาท                   2,000 บาท
                       2.งบประมาณจากการขอเงินโครงการประหยัดพลังงานหารสอง        4,000 บาท
                       3.งบประมาณมหาวิทยาลัยหารสอง                                      20,000 บาท
                                      รวม                                                          26,000 บาท
                  รายจ่าย :
                        - ค่างบประชาสัมพันธ์                                                     1,000 บาท
                        - ค่างบประมาณการทำ RC+อุปกรณ์เล่นเกมส์                         1,000 บาท
                        - งบประมาณในการทำกิจกรรม                                          1,000 บาท
                        - ทำเสื้อ Rally จำนวน 70 ตัว                                           6,000 บาท
                        - ค่าของรางวัล 3 รางวัล
                           - รางวัลที่1 ได้รับถ้วยรางวัล 1 ถ้วย
                           - ราคา 1000 บาท + เงิน 1000บาท                                2,000 บาท
                           - รางวัลที่ 2 ได้รับเงิน 500 บาท                                         500 บาท
                           - รางวัลที่ 2 ได้รับเงิน 300 บาท                                         300 บาท
                         - ค่าอาหารกลางวันนักเรียนและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน                   5,000 บาท
                         -งบประมาณการทำกิจกรรมกับชุมชน                                   1,000 บาท
                         - ค่าใช้จ่ายสำรวจเส้นทาง                                                 1,000 บาท
                         - ค่าน้ำดื่ม                                                                    600 บาท
                         - ค่าน้ำแข็ง                                                                   200 บาท
                         -ค่างบประมาณการทำเอกสารต่างๆ                                        600 บาท
                         -งบประมาณรายจ่ายรวม                                                 20,200 บาท

        หมายเหตุ : สมาชิกกลุ่มดำเนินการจัดหางบประมาณจากบุคคลภายนอกด้วย
                      เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินการส่วนอื่นๆ

 

 


©copyrigh-2003