ขั้นตอนการดำเนินงาน

 
 
 
 
 

*ข้อมูลความร ู้เรื่องการประหยัดพลังงานต่างๆได้มาจาก

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ