ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2546 ที่โรงเรียนอาษาวิทยา
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 3 กันยายน 2546 ที่โรงเรียนอำนวยวิทย์
ช่วงเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.