อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์

สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์