บทความพลังงาน

พลังงานทดแทน (Alternative Energy) 
[ ตอบกระทู้นี้เพิ่ม คลิกที่นี่ ]

พลังงานทดแทน
(Alternative Energy)

พลังงานทดแทน (Alternative Energy)
ในที่นี้หมายถึงพลังงานใดๆที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป
(เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม ฯ ) พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า
มีอาทิ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทน
ดังกล่าวมีลักษณะ กระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำมา
ใช้ประโยชน์ จากแหล่งประเภทน้ำมัน ถ่านหิน ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพลังงานจากแหล่งสะสม ฯ ร่อยหรอลง ความเป็นไปได้ในการนำแหล่งพลังงานทดแทน มาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้า
ก็มีมากขึ้น ดังนั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จึงได้ดำเนินการศึกษา ติดตาม และทดลองด้านพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเป็น
การเตรียมให้พร้อมไว้เมื่อถึงสภาวะจำเป็น

พลังงานจากแสงอาทิตย์
ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ในเกณฑ์สูงพลังงานโดยเฉลี่ยซึ่งรับได้ทั่วประเทศประมาณ
4 ถึง 4.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน ประกอบด้วยพลังงานจากรังสีตรง (Direct Radiation) ประมาณร้อยละห้าสิบ ส่วนที่
เหลือเป็นพลังงานรังสีกระจาย (Diffused Radiation) ซึ่งเกิดจากละอองน้ำในบรรยากาศ (เมฆ) ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าบริเวณที่ห่างจาก
เส้นศูนย์สูตรออกไปทั้งแนวเหนือ - ใต้

พลังงานลม
พลังงานลมในภูมิภาคนี้ของโลกจัดอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวฝั่งทะเล
อันดามันและด้านทะเลจีน (อ่าวไทย) มีพลังงานลมที่อาจนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะพลังงานกล (กังหันสูบน้ำ กังหันผลิตไฟฟ้า) ได้
ความเข้มพลังงานลมที่ประเมินไว้ได้อยู่ระหว่าง 20 ถึง 50 วัตต์ต่อตารางเมตร จากมหาสมุทรอินเดียทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในระหว่าง
ฤดูมรสุม และจากทางประเทศจีนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างฤดูหนาว


พลังงานความร้อนใต้พิภพ
มีปรากฎการณ์ตามธรรมชาติในลักษณะน้ำพุร้อนกว่าหกสิบแห่งตามแนวเหนือ-ใต้แถบชายแดนตะวันตกของประเทศไทย
(แนวเทือกเขาตะนาวศรี) สันนิษฐานว่าจะเป็นแหล่งประเภทเดียวกันกับที่แคว้นยูนานในประเทศจีนตอนใต้ เนื่องจากอยู่ในแนวซ้อนของแผ่น
ทวีปคู่เดียวกัน (Indian Plate ซึ่งมุดลงใต้ Chinese Plate และเกิดแรงดันในลักษณะ Back Arch) จัดอยู่ในแหล่งขนาดเล็กถึง
ปานกลาง และคาดว่าสามารถให้พลังงานกับโรงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 50 เมกะวัตต์

การสำรวจภาคพื้นดิน(Reconnaissance Survey)
ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 สรุปได้ว่าจาก 5 แห่งแรก (อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ) 2 แห่ง คือ ที่ อำเภอฝาง
และอำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ควรได้รับการสำรวจโดยละเอียดต่อไปและขณะนี้กำลังดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์
(รวมถึงการเจาะสำรวจ) ที่แหล่งทั้งสองไปพร้อมๆกัน คาดว่าจะเป็นแหล่งกักเก็บอุณหภูมิปานกลาง (100-200 องศาเซลเซียส)
คล้ายคลึงกับแหล่ง ของประเทศจีนที่แคว้นยูนาน ซึ่งได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาด 2 x 5 เมกะวัตต์แล้ว ประมาณการ
ไว้ว่าจะสามารถสรุปผลการสำรวจได้ภายในปี พ.ศ. 2531 - 2532 การสำรวจดังกล่าวแล้วนี้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ของรัฐบาลด้วย

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชนิดหม้อน้ำแบบ Unfired เป็นชนิดที่ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม้ในหม้อน้ำ แต่ใช้ไอเสีย
จากกังหันก๊าซ เพียงอย่างเดียวโรงไฟฟ้าประเภทนี้กำลังผลิประมาณ 70 % จะเป็นกำลังผลิตจากเครื่องกังหันก๊าซและอีกประมาณ
30% จะเป็นกำลังผลิตจากเครื่องกังหันไอน้ำ

พลังงานจากชีวมวล
โดยเหตุที่ประเทศไทยทำการเกษตรอย่างกว้างขวางวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ชานอ้อย กากมะพร้าว ฯ
ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก (เทียบได้น้ำมันดิบปีละไม่น้อยกว่า 6,500 ล้านลิตร) ก็ควรจะใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้
ในกรณีของโรงเลื่อย โรงสี โรงน้ำตาล ฯ ขนาดใหญ่ อาจจะยินยอมให้จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าต่างๆ
ในประเทศในลักษณะของการผลิตร่วม (Co-generation) ซึ่งมีใช้อยู่แล้วหลายแห่งในต่างประเทศโดยวิธีดังกล่าวแล้วจะช่วย
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานในประเทศสำหรับส่วนรวมได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้อาจจะรวมถึงการใช้ไม้ฟืนจากโครงการปลูกไม้
โตเร็วในพื้นที่นับล้านไร่ในกรณีที่รัฐบาลจำเป็นต้องลดปริมาณการปลูกมันสำปะหลัง อ้อย ฯ เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวทางด้านการตลาด
ของพืชทั้งสองชนิด อนึ่ง สำหรับผลิตผลจากชีวมวลในลักษณะอื่นที่ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เช่น แอลกฮอล์ จากมันสำปะหลัง ก๊าซจากฟืน
(Gasifier) ก๊าซจากการหมักเศษวัสดุเหลือจากการเกษตร(Bio Gas) ขยะ ฯ หากมีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ก็อาจนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
สำหรับผลิตไฟฟ้าได้เช่นกัน

จากคุณ Wit-Tha-Ya เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 47 เวลา 6:45:45

พลังงานคืออะไร

จากคุณ แด่ส จอนนี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 47 เวลา 10:51:12

พลังานใดๆที่นำมาใช้ประโยชน์ทดแทนงานพลังที่จะหมดไปที่สะสมตามแหล่งธรรมชาตฺนับร้อยๆปี เช่น นำมัน ก๊าชธรรมชาติ ยูเรเนียม เป็นต้น

จากคุณ สุรชัย อภัยรุณ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 47 เวลา 9:25:46

สิ่งที่สามารภเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้โนกระบวนการเปลี่ยนรูปนั้นจะมีการปลดปล่อยหรือถ่ายเทออกมาในรูปของความร้อน แสง คลื่นแม่เหล็ก ฯ

จากคุณ นักศึกษา วิศวกรรม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 47 เวลา 12:00:10

สิ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เช่น เป็นเชื้อเพลิง

จากคุณ เด็กหญิงณัฐสุรางค์ คิงขุนทด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 47 เวลา 20:34:39

นนนนน

จากคุณ 66+ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 47 เวลา 10:53:34

คือ สิ่งที่เราทำกิจกรรมต่างๆได้ ซึ่งมีทั้งพลังงานศัดย์และพลังงานจลน์

จากคุณ นักศึกษา sc เมื่อวันที่ 22 กันยายน 47 เวลา 15:16:51

คือคำนิยามกำลังของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำให้มนุษย์มีแรงต่อสู้ดิ้นรนในสังคมให้มีชีวิตรอดในวันรุ่งขึ้น

จากคุณ idea เมื่อวันที่ 24 กันยายน 47 เวลา 23:31:52

อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้

จากคุณ แนะนำ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน. 47 เวลา 18:12:52

สิงที่ทำไห้เกิดงาน

จากคุณ เบียร์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 48 เวลา 10:27:27

พลังงานตรีเอกานุภาพ เป็นคำตอบสุดท้าย ของพลังงานที่มีในโลกทุกชนิด พลังงานตรีเอกานุภาพเป็นพลังงานทดแทนใหม่ เกิดขึ้นในเมื่องไทย โดยคนไทย ใช้ไม่มีวันหมด เพราะใช้น้ำกับอากาศเท่านั้น กำเนิดพลังงานมหาศาล ไม่มีวันหมดสิ้น สนใจดูลายละเอียดได้ที่ www.trinityhydro.com

จากคุณ ทีมงานทรินิตี้ พาวเวอร์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 48 เวลา 17:50:31

พลังงานเกิดจากการเคลื่อนที่จากจุดๆหนึ่งไปยังอีกจุดๆหนึงหรืออีกหลายจุดพร้อมกันโดยแต่ละจุดมีแตกต่างศักย์ และอาศัยตังกลางในสภาวะแวดล้อมนำ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปก็ได้ ...สนใจแบบจำลอง เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กทุกชนิดวิ่งผ่าน (บางอาจไม่ต้องง้อแม้แต่แสงดวงอาทิตย์ ) handmade_19@hotmail.com รหัสผ่านหน้าmail..(แบบจำลอง2k)

จากคุณ prai ed เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 48 เวลา 2:44:16

รูปภาพนี้เป็นภาพเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องกำเนิดพลังงานตรีเอกานุภาพ ใน www.trinitypower.co.th www.trinityhydro.com เจ้าของโครงการ บริษัท ทรินิตี้ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัดจากคุณ ทีนิตี้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 48 เวลา 17:31:00

วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการของก๊าชธรรมชาติ

จากคุณ อาจารย์มานพจ ราชวัตร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 48 เวลา 17:48:35

11จากคุณ 11 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 48 เวลา 22:44:10

พลังงานนความร้อนหมายถึงอะไร

จากคุณ นายเดช เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 48 เวลา 15:40:36

มีการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอย่าไรบ้าง

จากคุณ นักเรียนค่ะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 48 เวลา 6:21:43

อยากทราบว่ารถที่เติมกีาซlpg จะสามารถเปลี่ยนมาเติมก๊าซngv ได้หรือไม่?

จากคุณ แว่น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 48 เวลา 9:43:34

เราสามารถใช้ก๊าซโซฮออล์ในการหุงต้มได้ไหมจากคุณ ธรรมวิทย์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 48 เวลา 21:08:27

ขอข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมากๆหน่อยคับ มีทุกชนิดยิ่งดี

จากคุณ ฟิว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 48 เวลา 17:50:29

555จากคุณ 555 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 48 เวลา 15:14:10


รูปภาพ (.gif และ .jpg เท่านั้น) :
คำตอบ :
  ชื่อ :

 

Copyright © 2002-3 All Rights Reserved.  King Mongkut's University of Technology Thonburi