Today :

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

สนับสนุนโครงการ

ติดแบนเนอร์ให้โครงการ
แล้วเมล์แจ้งมาได้ที่
witthaya_bkk@hotmail.com
จะติดแบนเนอร์ให้ในหน้าแรก

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

การจัดการขยะและจัดเก็บของเสียภายในมหาวิทยาลัย

โครงการมหาวิทยาลัยหารสอง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการนิทรรศการและฝึกอบรมเรื่อง “ การจัดการขยะและของเสีย
อย่างครบวงจรใน มจธ. บางขุนเทียน
เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2548 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม วิทยาเขตบางขุนเทียน
          เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2548 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม วิทยาเขตบางขุนเทียน ฝ่ายการบริหารจัดการขยะ ศูนย์ EESHได้จัดการอบรมให้กับพนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงาน ณ มจธ. บางขุนเทียน เกี่ยวกับการจัดการขยะภายใน มจธ. โดยมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้
หลักการและเหตุผล

          โดยเหตุที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีนโยบายและเป้าหมายหลักอันจะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีกิจกรรมและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสอดแทรกเข้าไปทั้งในการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มจากการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดมีกิจกรรมขึ้นภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลไปสู่ชุมชนรอบข้าง มจธ. บางขุนเทียน เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องและสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านนี้ โดยจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสนพ.และได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 - กุมภาพันธ์ 2548 ในงบประมาณทั้งสิ้น 2.99 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการการใช้น้ำ การบริหารจัดการน้ำเสียขยะและของเสีย รวมถึงส่งเสริมการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าชายเลน

          โครงการนิทรรศการและฝึกอบรมการจัดการขยะและของเสียอย่างครบวงจร ใน มจธ. บางขุนเทียน เป็นกิจกรรมย่อยอันหนึ่งด้านการบริหารจัดการขยะและของเสีย ภายใต้โครงการ มหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง โดยเป็นโครงการขยายผลการนำระบบการจัดแยกและจัดเก็บของเสียอันตราย และระบบการจัดแยกและจัดการขยะชุมชนของมหาวิทยาลัยเข้ามาดำเนินการในทุกหน่วยงานที่เข้าดำเนินการในมจธ.บางขุนเทียน อันประกอบด้วย อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ, อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, อาคารทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี โดยส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนทุกระดับที่อยู่ใน มจธ. บางขุนเทียนให้เกิดความเข้าใจในระบบที่จัดทำขึ้นและทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองด้านการจัดแยกและจัดเก็บของเสียอันตราย การจัดแยกและจัดเก็บขยะชุมชน รวมถึงการจัดการกับของเสียอันตรายและขยะชุมชนเหล่านั้น ซึ่งกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการฝึก อบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดแยกและจัดเก็บของเสียอันตราย และการจัดแยก/จัดการขยะชุมชน ตามระบบของมหาวิทยาลัยที่จัดทำขึ้น พร้อมการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงรายละเอียดและจัดทำตัวอย่างประกอบ รวมถึงกิจกรรมสันทนาการด้านการจัดแยกขยะประเภทต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับได้เข้ามาลองปฏิบัติจริง โดยความรู้จากนิทรรศการและการฝึกอบรมเหล่านี้ นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับต้องนำไปปฏิบัติจริง ในทุกกิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติงาน ณ มจธ.บางขุนเทียนนี้ โดยศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มจธ. โดยคณะกรรมการพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คณะทำงานในโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง, สำนักงานมจธ. บางขุนเทียน, สำนักสวนอุตสาหกรรม, R&D Cluster มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ร่วมในการจัดทำกิจกรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อนำระบบด้านการบริหารจัดการขยะและของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำมาปฏิบัติจริงในทุกหน่วยงาน ณ มจธ. บางขุนเทียน
2. เพื่อให้ระบบการจัดการขยะและของเสียภายใน มจธ. เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของ มจธ. ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
4. เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นภายใน มจธ. บางขุนเทียน
5. เพื่อสร้างความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจในการจัดทำกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินงาน ณ มจธ. บางขุนเทียน
ผู้ร่วมดำเนินงานในโครงการ

1. ศูนย์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มจธ.
2. คณะทำงานในโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง
3. สำนักงาน มจธ. บางขุนเทียน
4. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
7. ส่วนอาคารและสถานที่ มจธ.
ขอบเขตของงาน

1. จัดนิทรรศการและ refreshment ระบบการจัดแยกขยะและของเสียสำหรับบุคลากรสำนักสวนอุตสาหกรรม, สำนักงานมจธ. บางขุนเทียน, สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบและ R&D Cluster
2. จัดนิทรรศการและ refreshment ระบบบริหารจัดการการจัดแยกขยะและของเสียสำหรับ นักศึกษาและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. จัดนิทรรศการและ refreshment ระบบบริหารจัดการการจัดแยกขยะและของเสียสำหรับ นักศึกษาและบุคลากรคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
4. จัดนิทรรศการและ refreshment ระบบบริหารจัดการการจัดแยกขยะและของเสียสำหรับบุคลากรของบริษัทก่อสร้าง/ห้างร้านอาหารและร้านอื่นๆ ที่เข้ามาดำเนินงานภายใน มจธ.บางขุนเทียน
5. จัดนิทรรศการและ refreshment ระบบบริหารจัดการการจัดแยกขยะและของเสียสำหรับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ณ มจธ. บางขุนเทียน
รูปกิจกรรม
 
 

Copyright © 2002-3 All Rights Reserved.  King Mongkut's University of Technology Thonburi